CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Siemaszko Andrzej

Siemaszko Andrzej

Firma: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Stanowisko: Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE odpowiedzialnego za przygotowanie polskich partnerów do uczestnictwa w 5., 6., i 7. Programie Ramowym UE oraz HORYZONT 2020. Nadzoruje pracę Sieci KPK liczącej ok. 200 jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Jest ekspertem w zakresie polityki naukowej i technologicznej oraz polityki regionalnej i spójności UE.
W latach 1991-94 pracował w projekcie europejskim Brite/Euram w Instituto Superior Tecnico w Lizbonie. Od tego czasu uczestniczył z sukcesem w około 80 projektach europejskich w 3. – 7. Programie Ramowym UE. Był delegatem i ekspertem w wielu Komitetach Programowych (Growth, Structuring ERA, Integrating and Strenghtening ERA, Cooperation, Regions of Knowledge, NCP Coordinators). Uczestniczył w programowaniu 6. i 7. Programu Ramowego UE. W latach 2006-7 pracował jako ekspert prof. Jerzego Buzka, - Posła Sprawozdawcy ds. 7. Programu Ramowego.
Dr Siemaszko jest ekspertem w zakresie polityki naukowej, badań i rozwoju technologicznego. W latach 2003-2006. pełnił funkcję doradcy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczył w programowaniu i implementacji funduszy strukturalnych w Polsce. W latach 2003-2004 uczestniczył w przygotowaniu Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz przygotowywał Narodowy Program Rozwoju na lata 2007-2013. Aktywnie uczestniczył w rozwijaniu infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy – centrów doskonałości, centrów zaawansowanych technologii i klastrów technologicznych.
Dr Siemaszko był inicjatorem tworzenia Polskich Platform Technologicznych (PPT), obecnie jest pełni funkcję Sekretarza Generalnego Komitetu Koordynacyjnego PPT. Pełni funkcję delegata do Grupy Rządowej Europejskiej Platformy Technologicznej Zeroemisyjnych Elektrowni (ETP-ZEP). W obszarze czystych technologii węglowych zorganizował kilka międzynarodowych konferencji. W 2010 r. został sekretarzem Grupy Roboczej Czyste Technologie Węglowe w Społecznej Radzie Narodowego Programu Redukcji Emisji (obecnie Społecznej Radzie Gospodarki Niskoemisyjnej). Inicjator utworzenia Europejskiej Platformy Technologicznej Czystych Niekonwencjonalnych Węglowodorów. Dr Siemaszko aktywnie uczestniczył w rozwoju Regionalnych Strategii Innowacji (RIS), budowie Regionów Wiedzy i regionalnych klastrów. Jest współautorem podręcznika Jak zostać regionem wiedzy? pod redakcją Jerzego Buzka.
Obecnie zaangażował się w tworzenie Polskiego Instytutu Technologii, którego został Sekretarzem Generalnym.
Siemaszko uzyskał doktorat w dziedzinie mechaniki konstrukcji i jest autorem ponad 50 publikacji naukowych.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.