CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Paszkowicz Zbigniew

Paszkowicz Zbigniew

Firma: Grupa Lotos SA

Stanowisko: Wiceprezes ds. Poszukiwań i Wydobycia

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni od dnia 28 czerwca 2012 roku; powołany przez Radę Nadzorczą Spółki do składu Zarządu VIII kadencji.
Od października 2012 roku pełni również funkcję Prezesa Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. oraz od stycznia 2013 roku zasiada w Radzie Dyrektorów LOTOS E&P Norge AS – pełniąc w niej funkcję Członka Rady.
Zarządza całokształtem działalności segmentu poszukiwawczo - wydobywczego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., w tym nadzoruje działalność spółek ww. segmentu, oraz ponosi odpowiedzialność za działania w tym zakresie.
W 1989 roku ukończył studia w zakresie mechaniki w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej. Absolwent francuskiego Instytutu Ropy Naftowej w Paryżu , gdzie uzyskał w 1991 roku dyplom inżyniera Wyższych Studiów Ropy Naftowej i Silników Spalinowych (Ecole Nationale Superieure du Petrole et des Moteurs).
Z Grupą LOTOS S.A. (wcześniej Rafineria Gdańska S.A.) związany jest zawodowo od 1992 roku - początkowo zatrudniony jako specjalista w Dziale Planowania i Przygotowania Remontów. W latach 2002-2004 pracował na stanowisku kierownika Zakładu Utrzymania Ruchu odpowiadając za reorganizację służb remontowych i utrzymanie ruchu rafinerii w oparciu o nowoczesne metody profilaktyczne.
W 2004 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Techniki Grupy LOTOS S.A. i odpowiadał bezpośrednio za przygotowanie i realizację remontu postojowego „Wiosna 2005” podczas którego podniesione zostały moce przerobowe zakładu z poziomu 4,5 do 6 mln ton ropy naftowej rocznie. W 2006 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Rozbudowy Rafinerii i został osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację Programu 10+, największej inwestycji przemysłowej ostatniego dziesięciolecia w Polsce. Po zakończeniu ww. Programu od kwietnia 2011 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Grupy LOTOS S.A., a w jego zakresie kompetencji znalazło się m.in. monitorowanie realizacji Strategii Spółki, nadzór nad całokształtem spraw związanych z obsługa organów Spółki oraz nad opracowywaniem wytycznych korporacyjnych i standaryzacją zawieranych umów, oraz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa i ochrony fizycznej.
Stanowił również wsparcie Dyrektora Generalnego w zakresie udzielonych uprawnień. Tu od stycznia 2012 – Przewodniczący Rady Nadzorczej LOTOS Petrobaltic. W czerwcu 2012 roku został powołany na funkcję Wiceprezesa Grupy LOTOS S.A., a od października 2012 roku pełni także funkcję Prezesa Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. Główny kierunek Jego działań skoncentrowany jest na rozwoju obszaru poszukiwań i wydobycia. Od czerwca 2012 roku był bezpośrednio zaangażowany w opracowanie strategii i pomyślnie zakończenie negocjacji (z operatorem koncesji – kanadyjską firmą Talisman) związanych z usunięciem wadliwej platformy ze złoża Yme oraz odzyskanie zainwestowanych środków finansowych (marzec 2013). Ponadto monitorował zawarcie transakcji dotyczącej nabycia udziału w złożu Heimdal, stanowiącego centrum przetwarzania i dystrybucji gazu ziemnego z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego (listopad 2013). Ponadto nadzoruje prowadzenie intensywnych prac rozpoznawczych mających na celu zdobycie pełnej wiedzy na temat złóż węglowodorów na obszarze Morza Bałtyckiego, aby w pełni wykorzystać potencjał i zasoby, które znajdują się w polskiej strefie ekonomicznej. Nadzorował finalną fazę programu inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem złoża B8 obejmującego przede wszystkim przebudowę platformy „Petrobaltic”– z wiertniczej na eksploatacyjną, budowę podwodnej infrastruktury produkcyjnej. W ramach realizowanych zadań strategicznych w marcu 2014 roku, ówcześnie nowo nabyta platforma „LOTOS Petrobaltic”, została przetransportowana na Morze Bałtyckie.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.