CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Słomka Tadeusz

Słomka Tadeusz

Firma: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Stanowisko: Rektor

DATA I MIEJSCE URODZENIA
27.10.1948 Świątniki Górne

WYKSZTAŁCENIE
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy
1972 – magister inżynier
1984 – doktor nauk o Ziemi
1996 – doktor hab. nauk o Ziemi
2008 – profesor nauk o Ziemi

DYSCYPLINA NAUKOWA
geologia

SPECJALNOŚĆ NAUKOWA
sedymentologia, geologia matematyczna, geoturystyka

PEŁNIONE FUNKCJE
1996-1999 Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
1999-2005 Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
1999-2011 Kierownik Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki
2005 - 2012 Prorektor ds. Ogólnych AGH
2012 i nadal Rektor AGH


CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I INSTYTUCJACH
• Przewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Nauk o Ziemi
• Członek Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
• Prezydent International Association for Geoturism
• Członek International Association for Sedimentologists
• Członek International Association for Mathematical Geology
• Redaktor naczelny czasopisma Geoturism
• Członek komitetu redakcyjnego Acta Montanistica Slovakia
• Członek rady programowej kilku czasopism dotyczących geologii
• Członek Zarządu Stowarzyszenia Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze


ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH
• badania sedymentologiczne
• problematyka turystycznego zagospodarowania i wykorzystania obiektów geologicznych
• konstruowanie przestrzenno-czasowych modeli złóż
• komputerowe systemy archiwizacyjno-przetwarzające dla danych geologicznych
• metodologia stosowania metod matematycznych w zagadnieniach geologicznychDOROBEK NAUKOWY, PUBLIKACJE, KSIĄŻKI
• 9 książek
• współautor 6. skryptów i książek
• autor i współautor 243. publikacji naukowych poświęconych problematyce geologii złożowej, modelowaniu matematycznemu złóż kopalin użytecznych (Cu, pierwiastków promieniotwórczych, Zn i Pb, węgla kamiennego i brunatnego, diatomitów, iłów kaolinowych i surowców skalnych) i sedymentologii głębokomorskich osadów klastycznych
• 63 prace naukowo-badawcze i ekspertyzy,
• kierowanie ponad 20. grantami i pracami zleconymi z przemysłu

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.