CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Janeczko Krzysztof

Janeczko Krzysztof

Firma: Lasy Państwowe

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych

Krzysztof Janeczko jest Zastępcą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Ekonomicznych. Koordynuje merytorycznie sprawy związane z planowaniem finansowo-gospodarczym, sprawozdawczością finansową, administracją i logistyką, informatyką oraz organizacją i rozwojem Lasów Państwowych. W latach 2010–2012 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska, gdzie zajmował się sprawami dotyczącymi gospodarki leśnej, orzecznictwa, łowiectwa, szkolnictwa leśnego oraz współpracy międzynarodowej w zakresie leśnictwa.
Zaangażowany był także w tworzenie unijnej i międzynarodowej polityki w zakresie leśnictwa. Przewodniczył w trakcie polskiej Prezydencji w UE grupie roboczej ds. Leśnictwa (WPF), w ramach której omawiane i koordynowane były sprawy, m.in. Forest Europe, tj. Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie, przygotowania do kolejnej sesji Forum Leśnego Narodów Zjednoczonych, finansowania trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej, Planu Działania FLEGT mającego na celu przeciwdziałanie nielegalnemu użytkowaniu lasów, a przede wszystkim przygotowania Państw Członkowskich UE do negocjacji w zakresie przyszłego, prawnie wiążącego, porozumienia (LBA) o lasach w Europie. Koordynował także przygotowania do ratyfikacji Protokołu Leśnego do Konwencji Karpackiej. Bierze udział w pracach grupy roboczej ad. hoc. zajmującej się finansowaniem leśnictwa, której zadaniem jest wypracowanie systemu finansowania zrównoważonej gospodarki leśnej w skali globalnej.
Zatrudniony jest także na stanowisku adiunkta na Wydziale Leśnym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie naucza zarządzania w leśnictwie m.in. w zakresie badań operacyjnych, technik organizatorskich w leśnictwie oraz rachunkowości leśnej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekonomicznych i finansowych aspektów leśnictwa. Autor ponad 20 publikacji naukowych, uczestnik oraz współorganizator kilkunastu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, prowadził samodzielnie tematy badawcze dotyczące infrastrukturalnych funkcji lasu, brał także udział w licznych tematach badawczych dotyczących m.in. rynku surowca drzewnego, roli leśnictwa w kształtowaniu rozwoju gospodarki regionu, powiązań międzysektorowych w modelu leśnictwa wielofunkcyjnego oraz metod i zasad pracy kadry kierowniczej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. W 2004 r. otrzymał tytuł doktora nauk leśnych za pracę dotyczącą ekonomicznych konsekwencji realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu - specjalizacja w dziedzinie zarządzanie w leśnictwie. W 2006 r. otrzymał nagrodę indywidualną II stopnia Rektora SGGW w Warszawie za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.