Zakres tematyczny VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Hotel Monopol

 • 12.00-14.00
 • Efektywne restrukturyzacje
 • Przebudowa dużych struktur gospodarczych – branż i megaprzedsiębiorstw
 • Jak restrukturyzować? Skutecznie, bezpiecznie, odpowiedzialnie. Doświadczenia światowe
 • Rola państwa w skomplikowanych procesach restrukturyzacyjnych
 • Komunikacja wewnętrzna i dialog z otoczeniem
 • Łagodzenie negatywnych skutków restrukturyzacji

Hotel Monopol

 • 09.30-11.30
 • Wielkie projekty inwestycyjne - planowanie i realizacja
 • Przykłady dużych projektów inwestycyjnych w polskim przemyśle i energetyce
 • Duża skala przedsięwzięcia – wysoki stopień komplikacji. Podstawowe ryzyko
 • Wszystko pod kontrolą? Jak bezpiecznie prowadzić wielką inwestycję. Organizacja i etapowanie. Logistyka. Finansowanie
 • Skuteczne zarządzanie relacjami z piramidą podwykonawców
 • Komunikacja z rynkiem w trakcie realizacji. Wpływ procesu inwestycyjnego na wartość spółki

Hotel Monopol

 • 12.00-14.00
 • Bariery prawne wolnego rynku w Polsce
 • Katalog najsilniejszych hamulców prawnych blokujących rozwój wolnego rynku
 • Obszary przeregulowane i regulowane wadliwie w polskiej gospodarce
 • Jakość i stabilność stanowionego prawa – krytyczna ocena, kluczowe wnioski
 • Jak reformować polskie prawo? Rola środowiska adwokackiego i samorządu gospodarczego
 • Efektywność wymiaru sprawiedliwości w sprawach gospodarczych

Hotel Monopol

 • 09.30-11.30
 • Zarządzanie – firma 2020
 • Czy kultura organizacyjna firmy jest już ważniejsza niż jej strategia? Jak zarządzać w warunkach baumanowskiej „płynnej nowoczesności”?
 • Strategiczna rola ICT. Business Intelligence i inne systemy analityczne w zarządzaniu. Przepływ informacji. Technologie mobilne
 • Cyfrowy tayloryzm – „praca przy taśmie XXI wieku”. Manowce hiperspecjalizacji. Menedżer wobec Generacji Y. Nowa rola outsiderów
 • Tradycja i nowoczesność. Rozmaite systemy zarządzania i lokalne warunki. Przykłady nowych prądów w praktyce

Hotel Monopol

 • 12.00-14.00
 • Fuzje i przejęcia
 • Koniec kryzysu w Europie. Hamulec czy akcelerator przejęć? Perspektywy rynku 
 • Skala i rodzaj zaangażowania funduszy PE i VC w Polsce i Europie Centralnej. Wczoraj, dziś, jutro 
 • Polska specyfika. Zmiany pokoleniowe w biznesie: czas przejęć. Czy koncepcja „narodowych czempionów” jest realna?
 • Fuzje i przejęcia szansą rozwoju przedsiębiorstw. Finanse, organizacja, zarządzanie. Przykłady
 • Transakcje M&A w kraju i poza Polską jako forma zagranicznej ekspansji polskich firm

Hotel Angelo

 • 09.30-11.30
 • Inteligentne miasto – definicja, wizja, realizacja
 • Jedna idea, wiele koncepcji. Czy istnieje uniwersalny model smart city?
 • Dlaczego smart? Korzyści dla mieszkańców, biznesu, administracji
 • Aspekt technologiczny i społeczny. Mieszkańcy miasta przyszłości
 • Inteligencja miast w służbie bezpieczeństwa
 • Inteligentne zarządzanie miastem i jego finansami
 • Cyfrowa transformacja przestrzeni miejskiej. Planowanie rozwoju miasta
 • Aspekty smart: środowisko i energia, jakość życia, mobilność

Hotel Angelo

 • 12.00-14.00
 • Smart city w praktyce

·       Inteligentne miasto w fazie realizacji. Uwarunkowania, koszty, etapowanie działań
·       Przykłady urzeczywistnienia idei smart city w Polsce i Europie
·       Samorząd 2.0 – nowoczesny urząd, rozwiązania ITC
·       Inteligentne Systemy Transportowe w zarządzaniu ruchem
·       Energia, media, usługi komunalne w wersji smart

Hotel Angelo

 • 14.30-16.00
 • Mieszkalnictwo i rewitalizacja jako priorytety programów miejskich w latach 2014-2020
 • Miejskie zasoby mieszkaniowe – obciążenie, szansa, wyzwanie dla samorządów?
 • Rola infrastruktury mieszkaniowej i projektów rewitalizacyjnych w kształtowaniu wizerunku miasta i regionu
 • Modernizacja zasobów mieszkaniowych a efektywność energetyczna
 • Kształtowanie polityki miejskiej i wybór dobrych projektów. Rola współpracy miasto-inwestor

Hotel Angelo

 • 09.30-11.30
 • Samorząd i infrastruktura – węzły miejskie w sieci TEN-Transport
 • Węzły miejskie TEN-T – ich rola w europejskiej sieci. Znaczenie dla rozwoju regionów i metropolii
 • Samorząd terytorialny w działaniach na rzecz drożności węzłów infrastruktury transeuropejskiej
 • Multimodalne podejście do sieci transportowych, telekomunikacyjnych i energetycznych. Integracja zarządzania węzłami miejskimi
 • Osiem węzłów sieci bazowej TEN-t na mapie Polski. Wyzwanie dla administracji państwowej i samorządowej

Hotel Angelo

 • 12.00-14.00
 • Gospodarka odpadami w nowych realiach
 • Systemy gospodarki odpadami w Polsce i Europie
 • Sytuacja w gospodarce odpadami – rok po reformie w Polsce. Monitoring zmian
 • Recykling i odzysk energii z odpadów
 • Innowacyjne technologie w projektowaniu regionalnych instalacji przetwarzania odpadów
 • Rozwój spalarni w Polsce – szansa czy porażka?

Hotel Angelo

 • 09.30-11.30
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Zmiany strukturalno-własnościowe w branży wod.-kan. – tendencje konsolidacyjne
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem wod.-kan. Narzędzia, metody, praktyka
 • Efektywność funkcjonowania branży wodociągowej na płaszczyźnie finansowej i organizacyjnej w Polsce i Europie
 • Inwestycje w sektorze wod.-kan. w obliczu nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej
 • Źródła finansowania projektów proekologicznych

Hotel Angelo

 • 12.00-14.00
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – nowy mechanizm współpracy i finansowania
 • ZIT – nowy instrument finansowania inwestycji w regionach w perspektywie unijnej 2014-2020
 • Jak to działa? Dla kogo ZIT? Warunki finansowania inwestycji
 • Kluczowe obszary inwestowania: rewitalizacja przestrzeni, środowisko, efektywność energetyczna, rozwój technologiczny
 • Jak się przygotować? Wspólne strategie ZIT – przykłady projektów. Rola współpracy i komunikacji

Hotel Angelo

 • 09.30-11.30
 • Przemysł i drewno
 • Zrównoważony model sektora leśno-drzewnego w Europie a jego globalna konkurencyjność
 • Gospodarka zasobami drewna w Europie i w Polsce. Kontekst ekonomiczny i środowiskowy
 • Przemysły oparte na drewnie we współczesnej gospodarce. Innowacyjność, badania i rozwój, odpowiedzialność społeczna
 • Przemysłowe a energetyczne wykorzystanie drewna w polityce państwa. Rola regulacji

Hotel Angelo

 • 12.00-14.00
 • Zintegrowany transport publiczny
 • Nowe technologie i trendy w transporcie publicznym w Europie i na świecie
 • W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. Modele organizacyjne transportu w aglomeracjach, miastach i regionach
 • Koszty i finansowanie transportu aglomeracyjnego. Udział miast/gmin (modele polskie i europejskie)
 • Inwestycje w transporcie publicznym. Zakupy nowego taboru – współfinansowanie ze środków UE

Hotel Angelo

 • 14.30-16.00
 • Ekonomia społeczna – misja ponad zysk
 • Ekonomia społeczna w działaniach na rzecz włączenia społecznego. Podmioty społeczne wobec kryzysu zaufania do biznesu
 • Europejski model i polskie tradycje ekonomii społecznej. Znaczenie sektora w gospodarce
 • Przewagi podmiotów społecznych nad sektorem prywatnym i państwowym – praktyka, doświadczenia, relacje. Obszary dedykowanej aktywności
 • Ramy prawne gospodarki społecznej. Zachęty i wsparcie państwa a niezależność

Hotel Angelo

 • 12.00-14.00
 • CSR – odpowiedzialne strategie
 • Sztuka tworzenia biznesowych strategii CSR. Jak inwestować w relacje?
 • Wizerunek to za mało... Strategia CSR integralnym elementem strategii przedsiębiorstwa
 • Polityka odpowiedzialności – korzyści dla firmy, gospodarki, społeczności, państwa
 • NGO-sy a biznes – dylematy partnerstwa

Hotel Qubus

 • 09.30-11.30
 • W drodze do Europarlamentu
 • Zadania dla polskich europarlamentarzystów nowej kadencji
 • Obszary polityki europejskiej o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski
 • Po pierwsze gospodarka! Polityka klimatyczna, energetyczna, przemysłowa
 • Pozycja Polski w UE i na arenie międzynarodowej
 • Migracje w Europie. Rynek pracy

Hotel Qubus

 • 12.00-14.00
 • Co dalej na Wschodzie?
 • Jaka perspektywa dla gospodarki Ukrainy?
 • Rynek ukraiński – ryzyko czy możliwości dla polskiego biznesu?
 • Co dalej z Partnerstwem Wschodnim? Jakie konsekwencje gospodarcze?
 • Jaka perspektywa dla gospodarki rosyjskiej po aneksji Krymu?
 • Potencjalna izolacja Rosji – jakie skutki gospodarcze dla Europy?
 • Czy Rosja Putina została rynkiem „no-go” dla polskiego biznesu?
 • Jakie perspektywy bezpieczeństwa energetycznego w Europie?

Hotel Qubus

 • 14.30-16.00
 • Świat 2050. Geopolityka i gospodarka
 • Europa, Ameryka Północna i Południowa, Azja, Afryka – kontynentalne projekcje: prawdopodobne drogi polityczno-gospodarczych przemian  
 • Układ sił na globie. Zmierzch i wzrastanie potęg. Stopniowa dyslokacja centrów produkcji, finansów i konsumpcji
 • Mity, mody i realia. Nieuchronny zmierzch Europy? Wątpliwości wokół BRICS. Czy nie przeceniamy perspektyw krajów Afryki? Globalizacja gospodarcza a ekonomiczne i polityczne separatyzmy kontynentalne i narodowe
 • Rola sojuszy militarnych: anachronizm, mniejsze zło czy konieczny czynnik stabilizujący?
 • Dokąd zmierza świat i gospodarka. Regionalne prezentacje:
  • Europa Wschodnia i jej rubieże 
  • Azja 
  • Afryka Północna i Bliski Wschód 
  • Afryka Subsaharyjska

Budynek Altus

 • 09.30-11.30
 • III Forum Współpracy Gospodarczej Unia Europejska-ChinyGospodarka, polityka, świat
 • Ewolucja roli Chin jako światowej potęgi gospodarczej na arenie międzynarodowej. Fakty, liczby, potencjał
 • Nowe trendy: inwestycje, produkcja/eksport, chłonny rynek wewnętrzny Chin 
 • Chiny w polityce gospodarczej Unii Europejskiej i Europy Wschodniej

Budynek Altus

 • 12.00-14.00
 • III Forum Współpracy Gospodarczej Unia Europejska-ChinyFinanse i kapitał we współpracy gospodarczej
 • Skuteczne instrumenty finansowe wspierające wymianę handlową i wzajemne inwestycje między Chinami i Europą
 • Rola chińskich banków w europejskiej gospodarce – ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej
 • Polityka wsparcia sektora finansowego prowadzona przez chiński rząd

Budynek Altus

 • 14.30-16.30
 • III Forum Współpracy Gospodarczej Unia Europejska-ChinyWspółpraca gospodarcza Polski i Chin
 • Branże o wysokim potencjale obustronnie korzystnej współpracy 
 • Zagrożenia i bariery efektywnej kooperacji polskich i chińskich firm
 • Czas przyspieszyć. Jak zintensyfikować współpracę? Warunki konieczne

Budynek Altus

 • 09.30-11.30
 • Ofensywa polskiej żywności na światowych rynkach
 • Polska żywność za granicą – efektywne strategie promocji i wsparcia eksportu
 • Rola administracji rządowej w otwieraniu nowych rynków – oczekiwania polskich przedsiębiorców
 • Nie tylko Europa? Strategia dywersyfikacji eksportu. Afryka, Azja, Australia, Ameryka – gdzie szukać rynków zbytu?
 • Nowe rynki, nowi konsumenci, nowe możliwości. Problemy i doświadczenia
 • Sieci handlowe jako eksporter polskiej żywności
 • Eksport czy inwestycje produkcyjne – strategie rozwoju polskich firm spożywczych za granicą

Budynek Altus

 • 12.00-14.00
 • Konsolidacja w przemyśle spożywczym i handlu w Polsce i regionie
 • Kondycja sektorów żywnościowego i handlowego u progu ożywienia gospodarczego
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa spożywcze i handlowe jako atrakcyjny cel przejęć i inwestycji
 • Scenariusze konsolidacji w przemyśle spożywczym i w handlu
 • Znaczenie konsolidacji dla podniesienia konkurencyjności. Efekt skali i siły negocjacyjnej w relacjach z kontrahentami

Budynek Altus

 • 14.30-16.30
 • Sektor handlowy w Polsce i Europie Centralnej
 • Rynek wschodzący czy już dojrzały? Struktura i główne trendy w handlu detalicznym i hurtowym w regionie Europy Centralnej
 • Polska atrakcyjna dla sieci handlowych – konkurencyjność i siła rynku na tle regionu
 • Globalne sieci handlowe i ich wpływ na rozwój eksportu polskich produktów
 • Strategie wielokanałowe – skuteczne dotarcie do konsumenta
 • Rola dystrybucji w transformacji gospodarczej w Polsce i Europie Centralnej
 • Wpływ handlu wielkopowierzchniowego na otoczenie konkurencyjne i dostawców

Budynek Altus

 • 09.30-11.30
 • Globalna ekspansja polskich firm – w praktyce
 • Skala zaangażowania polskiego biznesu za granicą. Wiodące branże. Przykłady udanych strategii
 • Katalog ryzyka, katalog szans – prezentacja doświadczeń polskich przedsiębiorców aktywnych na rynkach pozaeuropejskich
 • Najczęściej popełniane błędy przy budowaniu i realizacji strategii zagranicznej ekspansji

Budynek Altus

 • 12.00-14.00
 • Polski biznes za granicą – wsparcie państwa
 • Agendy rządowe zaangażowane we wspieranie procesu globalizacji polskiej gospodarki. Narzędzia i środki, koordynacja działań, priorytety
 • Czy gramy w jednej drużynie? Działania administracji mające wspierać polską obecność na zagranicznych rynkach w konfrontacji z oczekiwaniami biznesu
 • Nowe kierunki ekspansji – perspektywa dużych i mniejszych firm
 • Polskie firmy atrakcyjnym partnerem na rynkach pozaeuropejskich? Nasze atuty i słabości
 • Bliski Wschód, Chiny, Azja Południowa, Ameryka Łacińska – wzrost gospodarczy regionów, w których aktywny jest polski biznes
 • Perspektywiczne sektory, szanse i ryzyka we współpracy zagranicznej polskich firm
 • Międzynarodowe umowy handlowe i inwestycyjne – aspekty szczególnie istotne dla polskich podmiotów
 • Polskie marki i marka Polski – potrzeba długofalowej strategii budowania wizerunku kraju i krajowych produktów

Budynek Altus

 • 09.30-11.30
 • BPO – przyszłość sektora usług dla biznesu w Europie Centralnej
 • Kierunki rozwoju branży outsourcingu usług biznesowych w regionie CEE
 • Jak budować atrakcyjność lokalizacji: dostępność wykwalifikowanej kadry, koszty pracy, podaż nowoczesnej powierzchni biurowej – co decyduje?
 • BPO, SSC i R&D – jak oczekiwania branży zmieniają trendy na rynku nowoczesnej powierzchni biurowej?
 • Rozwój szkolnictwa wyższego, niezbędne zmiany w zakresie prawa pracy – warunki, które zadecydują o dalszym rozwoju sektora BPO w Polsce

Budynek Altus

 • 12.00-14.00
 • Górnictwo w Polsce
 • Wydobycie węgla kamiennego w Polsce – podstawowe liczby i fakty
 • Perspektywy węgla jako paliwa energetycznego w Unii Europejskiej w kontekście polityki klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego
 • Zewnętrzne i wewnętrzne warunki określające sytuację polskiego górnictwa
 • Koszty wydobycia – klucz do rentowności
 • Prognozy związane z restrukturyzacją, płynnością, koniunkturą

Budynek Altus

 • 14.30-16.30
 • Czysty węgiel w Polsce i w Europie
 • Innowacje w wykorzystaniu węgla jako paliwa – przegląd nowych technologii. Kierunki poszukiwań i badań
 • Projekty związane z „czystym węglem” – w Polsce, w Europie, na świecie
 • Środki finansowe przeznaczone w nowej perspektywie unijnej na rozwój nowych technologii węglowych. Możliwości wykorzystania, formy współpracy, zainteresowane podmioty
 • Szanse na komercjalizację czystych technologii węglowych. Rachunek ekonomiczny vs. redukcja emisji

Budynek Altus

 • 09.30-11.30
 • Budownictwo. Nowa perspektywa, nowe strategie
 • Inwestycje i budownictwo w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 – jakie środki, jakie zadania?
 • Szanse i zagrożenia związane z planowanymi inwestycjami
 • Strategie firm budowlanych. Wykorzystanie doświadczeń poprzedniej perspektywy
 • Administracja, inwestor, wykonawcy. Jak zmieniają się ramy prawne i praktyka prowadzenia procesu przetargowego?

Budynek Altus

 • 12.00-14.00
 • Sektor nieruchomości komercyjnych w Polsce
 • Centra handlowe – nasycenie rynku i siła nabywcza społeczeństwa. W jakim kierunku podąża rynek?
 • Branża BPO napędza polski sektor biurowy. Jak stwarzać mu dobre warunki do dalszego rozwoju?
 • Gdzie szukać źródeł popytu na nowoczesne powierzchnie magazynowe? Lokalizacje z największym potencjałem
 • Hotele i sieci hotelarskie. Polskie hotelarstwo atrakcyjne dla inwestorów?

Budynek Altus

 • 09.30-11.30
 • Przemysł obronny
 • Inwestycje ujęte w planie modernizacji polskiej armii w latach 2013-2022
 • Rodzaje sprzętu i uzbrojenia, oferta rynku. Cena i jakość. Procedury i terminy
 • Kto na tym skorzysta? Światowi potentaci i polskie firmy w wyścigu do zamówień
 • Współpraca gospodarcza w produkcji zbrojeniowej. Przykłady powiązań kooperacyjnych
 • Inwestycje zagraniczne w Polsce związane z przemysłem obronnym. Rola offsetu

Budynek Altus

 • 09.30-11.30
 • II Pakiet klimatyczny UE? Energetyka wobec nowych wyzwań
 • Nowa odsłona europejskiej polityki klimatycznej – założenia, ambicje, realia
 • Energetyka w Europie – jaka wizja, co z inwestycjami?
 • Skutki ewentualnego wdrożenia nowych założeń unijnej polityki klimatu dla gospodarek krajów unijnych
 • Eskalacja celów polityki klimatycznej a konkurencyjność unijnej gospodarki

Budynek Altus

 • 12.00-14.00
 • Przemysł w Europie
 • Jaki przemysł w Europie? Gałęzie działalności przemysłowej, które mogą stać się europejską specjalnością
 • Na co postawić? Perspektywiczne gałęzie przemysłu w krajach nowej i starej Unii
 • Jak stymulować rozwój branż w zgodzie z zasadami wolnego rynku? 
 • Nowa polityka przemysłowa UE – deklaracje a faktyczne działania na rzecz reindustrializacji

Budynek Altus

 • 14.30-16.30
 • Odnawialne źródła energii w Europie
 • Dynamika rozwoju OZE w Europie – podstawowe wskaźniki
 • Regulacje unijne wpływające na rynek odnawialnych źródeł energii
 • Krajowe modele regulacji dotyczących wsparcia OZE – spektrum rozwiązań w państwach UE
 • Nowy system wsparcia „zielonej energetyki” w Polsce. Preferowane rodzaje OZE
 • Prognoza: wpływ nowych regulacji na energetykę tradycyjną, inwestycje, gospodarkę

Budynek Altus

 • 09.30-11.30
 • Przemysł motoryzacyjny w Europie
 • Główne trendy rozwojowe światowej motoryzacji
 • Innowacyjna i konkurencyjna produkcja sektora moto w Europie? Uwarunkowania i perspektywy rozwoju
 • Standardy produkcji motoryzacyjnej w Europie (środowiskowe, związane z bezpieczeństwem) i ich wpływ na wolumen sprzedaży europejskich aut
 • Przyszłość europejskiego przemysłu motoryzacyjnego: produkcja niszowa, zaawansowane technologie, zaplecze badawczo-rozwojowe
 • Porozumienia otwierające europejski rynek (np. TTIP) i ich potencjalne skutki dla branży moto
 • Bliżej masowego klienta, niższe koszty produkcji – „ucieczka” producentów samochodów poza Europę
 • E-mobility. Napęd elektryczny i inne alternatywne rodzaje napędu
 • Współczesny samochód w interaktywnym systemie zarządzania ruchem
 • Nowe materiały i technologie ich obróbki w produkcji motoryzacyjnej

Budynek Altus

 • 12.00-14.00
 • E-commerce w gospodarce
 • Rola nowych narzędzi wymiany handlowej w rozwoju gospodarki
 • E-commerce – dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki
 • Nowe modele zachowań klientów – poznaj, zaakceptuj, wykorzystaj
 • Wpływ e-commerce na tradycyjne gałęzie gospodarki (logistyka i transport, zarządzanie łańcuchami dostaw, branża pocztowo-kurierska, sektor bankowo-finansowy)

Budynek Altus

 • 14.30-16.30
 • Cyfryzacja w gospodarce i administracji
 • Stan realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC). Efekty, opóźnienia, zagrożenia
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Plany i zaangażowanie instytucji rządowych. Rola samorządu terytorialnego
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 – założenia, priorytety, realizacja
 • E-urząd w Europie i na świecie – modele, finansowanie, korzyści
 • Rola e-państwa  w rozwoju nowych rynków
 • Open government data – potencjał otwartości i dostępności informacji
 • Proces cyfryzacji a wzrost gospodarczy

Budynek Altus

 • 09.30-11.30
 • Gaz łupkowy
 • Bilans działań i zaniechań w kwestii udostępniania gazu ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce
 • Światowe doświadczenia w wydobyciu gazu łupkowego – szanse na ich wykorzystanie na gruncie europejskim
 • Kwestie sporne i drażliwe w prawie geologicznym, górniczym. Koncesje i podatki
 • Wydobycie gazu łupkowego – kwestie bezpieczeństwa. Normy, świadomość zagrożeń, nadzór
 • Pokłady cierpliwości? Inwestorzy prywatni zainteresowani eksploatacją polskich łupków
 • UE i lobby antyłupkowe wobec polskich planów. Oponenci i sprzymierzeńcy
 • Chcę czy muszę? Skala zaangażowania spółek SP w poszukiwanie węglowodorów z formacji łupkowych

Budynek Altus

 • 12.00-14.00
 • Rynek energii w Europie i w Polsce
 • Podstawowe funkcje regulacji w energetyce i ich ewolucja. Nowe trendy w europejskich regulacjach dotyczących rynku energii
 • Modele regulacyjne na rynkach krajów UE
 • Rynek mocy, kontrakty różnicowe i inne mechanizmy regulacyjne – założenia i funkcjonowanie na rynku energii
 • Wpływ rozwoju europejskich regionalnych połączeń systemów energetycznych na krajowe rynki energii
 • Scenariusze rozwoju polskiego rynku energii w kilkuletniej perspektywie. Szanse na przełom
 • Nowi gracze na polskim rynku energii (telekomy, firmy gazowe itp). Zaostrzenie konkurencji. Strategie sprzedażowe firm dystrybucyjnych. Nowe zachowania negocjacyjne
 • Klient czy partner? Energetyka rozproszona i segment prosumencki w planach i w praktyce
 • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.