Zakres tematyczny VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Hotel Monopol

 • 09.30-11.30
 • Polacy w globalnych strukturach biznesowych i administracyjnych
 • Polscy menedżerowie we władzach ponadnarodowych korporacji. Ścieżki kariery
 • Cenione cechy polskiego menedżera w globalnych strukturach korporacyjnych
 • Polacy w międzynarodowych instytucjach, strukturach administracji i w organizacjach biznesowych
 • Jak wspierać zagraniczne kariery rodaków?
 • Publiczny wymiar osobistego sukcesu zawodowego. Jak wykorzystać pozycję polskich ekspatów dla budowy polskiej marki?

Hotel Monopol

 • 12.00-14.00
 • Strategie rynku kapitałowego
 • Rozwój i potencjał rynku kapitałowego Europy Centralnej. Główne instytucje i ośrodki. Rola Warszawskiego Centrum Finansowego
 • Aktywność polskiego rynku kapitałowego w finansowaniu polskich przedsiębiorstw
 • Rynek kapitałowy po zmianach w OFE. Reakcje inwestorów. Przyszłość i ambicje GPW
 • Konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego i jego atrakcyjność dla inwestorów globalnych
 • Rządowa strategia rozwoju rynku  kapitałowego w Polsce. Harmonizacja regulacji krajowych z UE. Wspieranie krajowych inwestorów, domów maklerskich i infrastruktury rynku kapitałowego

Hotel Monopol

 • 14.30-16.00
 • Rynek „telemedialny”
 • Telekomunikacja i media – już razem czy jeszcze osobno?
 • Konsolidacja na rynku a integracja usług – aspekty technologiczne i organizacyjne
 • Biznesowy potencjał zintegrowanej oferty telemedialnej – wpływ na gospodarkę, edukację, rozrywkę
 • Rewolucja mobilności. Nowe zachowania odbiorców

Hotel Monopol

 • 09.30-11.30
 • Sektor bankowy w Unii Europejskiej
 • Banki w Europie w obecnej sytuacji gospodarczej. Kondycja sektora. Relacje z gospodarką
 • Konsekwencje „pokryzysowych” regulacji dla strategii banków. Mechanizmy i przykłady
 • Wydzielenie działalności inwestycyjnej z bieżącej działalności komercyjnej banku – modele, reguły, kryteria. Skutki nowej regulacji dla europejskiego sektora bankowego
 • „Za duże, żeby upaść, za drogie, żeby ratować, zbyt skomplikowane, żeby zlikwidować…” Przyszłość banków w Europie

Hotel Monopol

 • 12.00-14.00
 • Europa przyszłości
 • Czego nauczył nas kryzys? Siła i słabość Unii Europejskiej
 • Nadzieja na ożywienie. Co wzmacnia, a co tłumi symptomy poprawy sytuacji gospodarczej?
 • Spadek zaufania do wolnego rynku. Oczekiwania wobec państwa. Konkurowanie „na regulacje” i jego społeczno-gospodarcze skutki
 • Deficyt europejskiej solidarności? Protekcjonizm a patriotyzm gospodarczy
 • Procesy migracji i przemiany demograficzne a wzrost nastrojów radykalnych (populizm, nacjonalizm)
 • Beneficjenci i ofiary? Jak będzie wyglądała zróżnicowana ekonomicznie UE w nowym partnerstwie z USA (TTIP)

Hotel Monopol

 • 14.30-16.00
 • Finanse publiczne
 • Struktura budżetu państwa. Czy wydajemy pieniądze inaczej niż nasi partnerzy z Unii? Między młotem zadłużenia a kowadłem wydatków
 • Reforma finansów publicznych – i co kto pod tym terminem rozumie. Wyobrażenia i realia. Perspektywy
 • Finanse publiczne, rynek kapitałowy i system zabezpieczenia społecznego po zmianach w OFE. Stan obecny i prognoza wieloletnia
 • Rola państwa w inwestycjach, pożytkowaniu środków unijnych, pobudzaniu wzrostu PKB – w czasie kryzysu i prosperity

Hotel Monopol

 • 09.30-11.30
 • Partnerstwo transatlantyckie – skutki dla gospodarki
 • Założenia Transatlantyckiego Partnerstwa w zakresie Handlu i Inwestycji (TTIP). Stan negocjacji
 • Efekty Partnerstwa w ujęciu makrogospodarczym. Wpływ na obroty handlowe, PKB
 • Zniesienie taryf celnych i innych barier w handlu
 • Beneficjenci i korzyści. Wielkie korporacje wielonarodowe, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Potencjalne skutki ujednolicenia regulacji – obszary „wrażliwe” (finanse, sektor audiowizualny i usługi elektroniczne, własność intelektualna, rolnictwo i GMO)
 • Ujęcie branżowe. Kto skorzysta, kto straci?
 • Wpływ umowy handlowej pomiędzy UE i USA na inne rynki światowej gospodarki

Hotel Monopol

 • 14.30-16.00
 • Finansowanie dużych projektów inwestycyjnych
 • Mechanizmy i zasady finansowania inwestycji przemysłowych i infrastrukturalnych w Europie i w Polsce
 • Rynek kapitałowy w Polsce a duże inwestycje. Przykłady relacji, modele finansowania, zabezpieczenia i gwarancje
 • Inwestycje w skali makro a nowa perspektywa finansowa UE. Jakie projekty mają szanse na finansowanie?
 • Działania państwa wspierające wielkie inwestycje. Program Polskie Inwestycje Rozwojowe. Rola banku rozwojowego

Hotel Angelo

 • 09.30-11.30
 • Złota reguła sektora finansów samorządowych
 • Przejrzystość, przewidywalność i stabilność majątkowo-finansowa miasta drogą do wypracowania wkładu własnego do projektów unijnych
 • Złota reguła sektora finansów samorządowych versus reguła wydatkowa sektora finansów rządowych
 • Skonsolidowany bilans jako instrument optymalizacji i zarządzania rozwojem miasta
 • Zobowiązania deklarowane – wkład do projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020
 • Miejskie Komisje Wspólne – narzędzie służące optymalizacji inwestycji tworzących miejskie węzły transeuropejskich sieci multimodalnych (transport-telekomunikacja-energetyka)
 • Partnerstwo publiczno-prywatne – narzędzie optymalizacji finansowania inwestycji komunalnych

Hotel Angelo

 • 12.00-14.00
 • Polskie samorządy w nowej perspektywie finansowej UE
 • Rola funduszy unijnych w finansowaniu samorządów w latach 2014-2020
 • Nowe zasady i dobre praktyki w procesie ubiegania się o dofinansowanie unijne
 • Finansowanie wkładu własnego i sposoby finansowania inwestycji komunalnych. Kredyt i instrumenty zwrotne, obligacje, partnerstwo publiczno-prywatne
 • Racjonalizacja wydatków samorządowych w latach 2014-2020
 • Zdolność kredytowa JST. Kryteria i praktyka oceny
 • Inteligentne specjalizacje – nowe narzędzie unijnej polityki regionalnej. Identyfikacja, wybór kluczowej dziedziny rozwojowej

Hotel Angelo

 • 14.30-16.30
 • Prorozwojowe inwestycje komunalne
 • Zakres, dynamika inwestycji komunalnych w Polsce. Czynniki wspierające inwestycje komunalne
 • Perspektywy finansowania i kierunki inwestycji w obliczu nowej perspektywy Unii Europejskiej
 • Efektywność i prorozwojowy charakter inwestycji głównymi kryteriami ich oceny

Hotel Angelo

 • 09.30-11.30
 • Finansowanie systemów ochrony zdrowia – wyzwania dla Polski i Europy
 • Czynniki warunkujące zwiększanie wydatków na ochronę zdrowia – m.in. starzejąca się populacja, wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe, wzrost kosztów związanych z nowymi technologiami medycznymi
 • W poszukiwaniu źródeł finansowania sektora ochrony zdrowia – przegląd koncepcji:
  • Środki publiczne – wpływy ze składki zdrowotnej, finansowanie z budżetu państwa, perspektywy zwiększenia udziału PKB w wydatkach na ochronę zdrowia
  • Rynek komercyjny – wydatki prywatne pacjentów, przyszłość ubezpieczeń dodatkowych, rynek abonamentowy
 • Czy mamy rezerwy – możliwości dotyczące alokacji środków już znajdujących się w systemie, konsolidacja oraz racjonalizacja istniejących zasobów finansowych, kadrowych oraz infrastruktury ochrony zdrowia
 • Zobowiązania i płynność finansowa szpitali a ciągłość udzielanych świadczeń zdrowotnych
 • Podsumowanie funkcjonowania dyrektywy transgranicznej w Polsce – jak implementacja dyrektywy wpływa na budżet NFZ, czy nowe przepisy pozwalają na zwiększenie przychodów placówek medycznych?
 • Perspektywa finansowa 2014-2020 – wielkość unijnych środków, które zasilą polski sektor ochrony zdrowia; jak wykorzystamy tę szansę?

Hotel Angelo

 • 12.00-14.00
 • Choroby cywilizacyjne – jak można z nimi wygrać
 • Choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne – epidemiologia dziś i jutro
 • Czynniki ryzyka: złe nawyki żywieniowe, nadwaga i otyłość, brak aktywności fizycznej, nadmierne spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, stres – jak zmieniać styl życia społeczeństwa:
  • Znaczenie systemu zdrowia publicznego
  • Programy profilaktyczne i edukacja
  • Organizacja leczenia i opieki poszpitalnej
 • Polityka lekowa i dostępność nowych skutecznych terapii dla pacjentów

Hotel Angelo

 • 14.30-16.00
 • Mapa zdrowia prywatnego
 • Stan posiadania prywatnego sektora medycznego w Polsce i Europie
 • Ważniejsze akwizycje i decyzje kapitałowe na tym rynku w latach 2013-2014
 • Prognozy dotyczące rozwoju prywatnego sektora medycznego w Polsce i wybranych krajach, plany najważniejszych graczy
 • Dyskusja o obecnych i postulowanych warunkach lokowania prywatnego kapitału w polskim sektorze ochrony zdrowia
 • Przegląd opinii na temat zasad kontraktowania świadczeń przez płatnika, m.in. w kontekście planów rozwoju prywatnych podmiotów leczniczych

Hotel Angelo

 • 09.30-11.30
 • Atrakcyjność inwestycyjna
 • Budowanie atrakcyjności miast i regionów Polski a napływ inwestycji
 • Czynniki wpływające na atrakcyjność lokalizacji. Znaczenie czynników „miękkich”: jakość życia, oferta kulturalna, możliwości wypoczynku, klimat społeczny
 • Kompetencje władz państwowych i regionalnych w tworzeniu przewag konkurencyjnych lokalizacji
 • Współpraca i dobre praktyki na linii jednostki samorządowe – inwestorzy
 • Aktywność gmin w uchwalaniu MPZP. Plany i studia zagospodarowania przestrzennego wobec oczekiwań inwestorów

Hotel Angelo

 • 12.00-14.00
 • Samorząd przyjazny przedsiębiorcom
 • Rola samorządu w animowaniu rozwoju biznesu w regionie
 • Zachęty, ułatwienia dla przedsiębiorców – wsparcie dla tworzenia nowych miejsc pracy
 • Inwestycje miejskie, absorbcja funduszy europejskich motorem wzrostu dla sektora MSP
 • Klastry, strefy ekonomiczne, izby gospodarcze – ich rola w rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

Hotel Angelo

 • 14.30-16.30
 • Promocja innowacyjności – potrzeba czy konieczność?
 • Znaczenie innowacyjności dla rozwoju przedsiębiorstw i potrzeb współczesnego społeczeństwa
 • Nowe źródła innowacyjności i możliwości jej stymulowania
 • Jak angażować otoczenie w proces kreowania innowacji? Trendy i inspiracje
 • Innowacyjność administracji i jej oddziaływanie na społeczeństwo
 • Design thinking, czyli proces projektowania innowacji
 • Edukacja nieformalna na rzecz rozwoju innowacyjności
 • Media i ich rola w promowaniu innowacjiHotel Angelo

 • 12.00-14.00
 • Kreatywne zarządzanie przestrzenią publiczną
 • Twórczy placemaking jako proces, sposób myślenia i narzędzie przeobrażania miejscowości, miast, regionów
 • Rola kultury i sztuki w przywracaniu do użytku i nadawaniu nowych funkcji opuszczonym budynkom i infrastrukturze miejskiej
 • Ekonomiczne i społeczne korzyści płynące z placemakingu. Jego wpływ na rynek nieruchomości, bezpieczeństwo, jakość życia
 • Jak to się robi? Od inspiracji do realizacji. Przeszkody, które napotykają twórcze projekty
 • Partnerska współpraca środowisk – przedsiębiorcy, społeczność lokalna i organizacje non profit, władze i instytucje
 • Modele, dobre praktyki i potencjał twórczego placemakingu w Europie Centralnej

Hotel Angelo

 • 16.15-17.30
 • Mapa wyzwań, nowe możliwości – czy pieniądze to jedyne, czego potrzeba polskiej onkologii?
 • Dobre praktyki organizacyjne w opiece onkologicznej na bazie doświadczeń z Europy
 • Jakie wyzwanie będą stanowić choroby onkologiczne w najbliższych 10 latach?
 • Jak przy ograniczonych zasobach uzupełniać braki infrastrukturalne w polskiej służbie zdrowia?
 • Modele współpracy/współistnienia na rynku świadczeń ośrodków publicznych i prywatnych – na bazie doświadczeń międzynarodowych
 • Rola regulatora na rynku świadczeń zdrowotnych

Hotel Qubus

 • 09.30-11.30
 • Migracje we współczesnej Europie. Rynek pracy w UE

Rynek pracy w Polsce

 • Sytuacja na polskim rynku pracy – główne zjawiska i tendencje
 • Kluczowe regulacje dotyczące rynku pracy
 • Bezrobocie ludzi młodych a struktura szkolnictwa i polityka edukacyjna państwa
 • Jak kształcić pod kątem przyszłego rynku pracy?
 • Współpraca szkolnictwa i biznesu jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy

Hotel Qubus

 • 12.00-14.00
 • Mechanizmy rynkowe dla inteligentnego rozwoju

· Finansowanie pozabudżetowe działalności B+R jako inwestycja. Szanse na pobudzenie aktywności firm i funduszy

· Rola środków i programów europejskiej perspektywy finansowej 2014-2020 we wspieraniu innowacyjności

· Przedsiębiorca, fundusz private equity, środki publiczne i europejskie: partnerstwo publiczno-prywatne jako model współdziałania przy projektach innowacyjnych

· Jak tworzyć firmy oparte na wiedzy z udziałem podmiotów sektora nauki, biznesu i finansów? Przełamywanie barier prawno-organizacyjnych, rynkowych, finansowych, mentalnych

Hotel Qubus

 • 14.30-16.30
 • Kapitał na rozwój firm
 • System finansowania małych i średnich firm w Polsce – stan obecny, perspektywy i kierunki zmian
 • Nowa, unijna perspektywa finansowa. Reorientacja celów szansą dla dynamicznych, innowacyjnych firm?
 • Prywatny kapitał w poszukiwaniu ponadprzeciętnych projektów (fundusze VC i PE, anioły biznesu)
 • Oferta sektora bankowego dla MSP
 • Instrumenty gwarancyjne i poręczeniowe
 • MSP na rynku kapitałowym – NewConnect, Catalyst, rynek główny

Hotel Qubus

 • 16.30-17.30
 • Spotkanie Polska-Japonia

Współpraca w zakresie transferu technologii dla polskiego sektora energetycznego

Budynek Altus

 • 09.30-11.30
 • Wspólny rynek energii w Europie
 • Idea wspólnego rynku energii w Europie. Cele, realizacja, ograniczenia
 • Rynek energii i paliw – filar integracji europejskiej?
 • Europa jako importer nośników energii. Wspólna polityka zakupowa krajów UE?
 • Polityka ochrony klimatu (cele 2030) i jej wpływ na poziom cen energii, rozwój rynku i bezpieczeństwo w sektorze energii UE
 • Wpływ wspólnych działań na rynku energii na jej ceny i dynamikę ich wzrostu
 • Inwestycje konieczne dla budowy wspólnego rynku energii
 • Europejska Wspólnota Energetyczna jako szansa dla krajów Europy Centralnej

Budynek Altus

 • 12.00-14.00
 • Inwestycje w sektorze energii
 • Inwestycje w europejskiej energetyce. Nakłady i rodzaje projektów. Specyfika regionalna
 • Realizowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne w polskiej energetyce wytwórczej i sieciowej
 • Regulacje na poziomie europejskim i rozwiązania krajowe jako kluczowe uwarunkowania inwestycji energetycznych
 • Jak skutecznie stymulować inwestycje w zgodzie z zasadami wolnego rynku?
 • Projekty z przyszłością. W jakie rodzaje źródeł i instalacji warto inwestować? Skala i rodzaje ryzyka

Budynek Altus

 • 14.30-16.30
 • Polska energetyka – fakty i mity
 • Czy proces uwolnienia rynku w Polsce stworzył zdrowe podstawy jego rozwoju?
 • Czy nadmiar regulacji ogranicza rozwój sektora?
 • Czy Smart klient podłączony do smart sieci to rewolucja, która jest o krok?
 • Czy klienci końcowi naprawdę skorzystali na uwolnieniu rynku?

Budynek Altus

 • 09.30-11.30
 • Konkurencyjna chemia w Europie
 • Globalne uwarunkowania konkurencyjności produkcji chemicznej w Europie
 • Surowce w chemii – kluczowa rola gazu i jego cen
 • Transatlantyckie Partnerstwo w zakresie Handlu i Inwestycji (TTIP) – potencjalny wpływ na globalny rynek chemiczny
 • Inne obszary konkurencji i kooperacji (Rosja, Bliski Wschód, Afryka)
 • Strategie firm chemicznych wobec wyzwań rynku

Budynek Altus

 • 12.00-14.00
 • Efektywność i generacja rozproszona – recepty na problemy współczesnej energetyki
 • Idea efektywności energetycznej w praktyce. Europejskie cele i ich realizacja
 • Efektywna generacja a energetyka rozproszona w Europie i w Polsce
 • Małe źródła – ich obecne i przyszłe miejsce w zrównoważonych systemach energetycznych
 • Rola prosumentów – technologia, świadomość, prawa i obowiązki
 • Proekologiczne innowacje w energetyce. „Zielona gospodarka” – postulat czy rzeczywistość?
 • Gospodarka solarna jako wkład w realizację idei zrównoważonej energetyki

Budynek Altus

 • 14.30-16.00
 • Energetyka. Rynek mocy
 • Rynek mocy jako narzędzie pomocy publicznej – europejskie regulacje
 • Potencjalne znaczenie rynku mocy dla bezpieczeństwa energetycznego państwa i dla inwestycji w energetyce
 • Polska koncepcja rynku mocy – w jakim kierunku pójdziemy?
 • Rynek mocy a wolny rynek energii

Budynek Altus

 • 16.15-17.30
 • Inicjatywa „Młodzi Reformują Polskę”

· Projekt „Młodzi Reformują Polskę”. Raport młodych ekonomistów podsumowujący 25-lecie polskiej transformacji społeczno-gospodarczej

· Diagnoza sytuacji polskiej gospodarki. Najważniejsze zagrożenia i wyzwania (dryf rozwojowy, pułapka średniego dochodu)

· Konieczne reformy według ekspertów i w szerokim odbiorze społecznym. Konsekwencje zmian i ich zaniechania

· Różnice pokoleniowe a różnice poglądów na dorobek ćwierćwiecza polskich przemian. Starsze pokolenie o gospodarczych koncepcjach młodych

Budynek Altus

 • 09.30-11.30
 • Hutnictwo w Europie
 • Produkcja hutnicza w Europie. Liczby i trendy
 • Warunki utrzymania i rozwoju hutnictwa w Europie. Ceny energii, polityka klimatyczna, polityka przemysłowa
 • Nadzieje i prognozy. Wielkie programy inwestycyjne w europejskiej infrastrukturze jako źródło popytu na wyroby stalowe
 • Otwartość rynku europejskiego na import wyrobów hutniczych spoza UE. Narzędzia ochrony europejskich producentów i dystrybutorów stali

Budynek Altus

 • 12.00-14.00
 • Hutnictwo. Dystrybucja
 • Sytuacja i trendy rozwojowe rynku dystrybucji stali
 • Nowe wymagania odbiorców i nowe modele zamówień
 • Przetwórstwo stali
 • Popyt na wyroby ze stali: inwestycje na kolei, w energetyce, transporcie i AGD
 • Dystrybucja stali z perspektywy sektora finansowo-ubezpieczeniowego

Budynek Altus

 • 14.30-16.00
 • Hutnictwo. Regulacje
 • Skutki regulacji dotyczących VAT – pozytywny impuls czy trwała tendencja odbudowy rynku?
 • Co dalej po zmianach w VAT? Możliwe scenariusze
 • Rynek a administracja skarbowa

Budynek Altus

 • 16.15-17.30
 • Energetyka atomowa w UE
 • Model regulacji rynkowych dla realizacji inwestycji jądrowych w UE
 • Rola energii atomowej w przyszłym miksie energii w UE
 • Moce jądrowe w Europie Centralnej. Plany państw ościennych i ich potencjalny wpływ na polski projekt atomowy
 • Stan realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej – aktualne założenia i terminy

Budynek Altus

 • 09.30-11.30
 • Infrastruktura w Europie Centralnej
 • Rozwój infrastruktury transportowej w krajach Europy Centralnej – efekty społeczne i ekonomiczne
 • Rola środków UE wspierających rozwój infrastruktury w mijającej i rozpoczętej perspektywie finansowej
 • Krajowe programy rozwoju infrastruktury a realizacja zadań związanych z budową europejskiej sieci korytarzy transportowych TEN-T
 • Ponadgraniczna ciągłość nowych i modernizowanych szlaków kolejowych i dróg w Polsce, w Czechach i na Słowacji

Budynek Altus

 • 12.00-14.00
 • Rozwój infrastruktury w nowej perspektywie finansowej UE
 • Podsumowanie ostatnich 10 lat inwestycji infrastrukturalnych w Polsce
 • Inwestycje infrastrukturalne w świetle priorytetów nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020
 • W co, jak i ile inwestować? Możliwe finansowanie projektów infrastrukturalnych na kolei, w drogownictwie, w rozwoju sieci energetycznej i gazowej
 • Relacje na rynku i procedury przetargowe w świetle aktualnych przepisów o zamówieniach publicznych
 • Uniknąć starych błędów. Wykonawcy i zamawiający bogatsi o doświadczenia mijającej perspektywy finansowej

Budynek Altus

 • 14.30-16.30
 • Inwestycje w nieruchomości komercyjne – perspektywiczne sektory i lokalizacje
 • Nieruchomości komercyjne w Europie Centralnej. Analiza atrakcyjności inwestycyjnej stolic regionu
 • Handel, biura, hotele czy magazyny? Perspektywy wzrostu sektorów rynku nieruchomości
 • Jak budować, by zapewnić sukces inwestycyjny projektu na etapie najmu i sprzedaży
 • Finansowanie nieruchomości komercyjnych. Aktywni inwestorzy, możliwości i bariery rynku finansowego

Budynek Altus

 • 09.30-11.30
 • II Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna

PANEL I

 • Afrykańska panorama rynków – obiecujące branże i sektory gospodarki. Potencjał współpracy
 • Mapa surowcowa Afryki. Możliwości inwestycyjne w segmencie wydobywczym. Europejska technika górnicza. Eksploatacja kopalin w zgodzie z interesem społeczności lokalnych i środowiska
 • Najbardziej atrakcyjne dla europejskiego inwestora regiony/grupy krajów Afryki. Unia Zachodnioafrykańska, kraje Afryki Wschodniej i Etiopia

Budynek Altus

 • 12.00-14.00
 • II Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna

PANEL II

 • Środkowoeuropejskie i polskie inwestycje – przykłady strategii biznesowych realizowanych w Afryce
 • Inwestuj i stwórz rynek. Wpływ wybranych inwestycji na pobudzenie popytu wewnętrznego, wzrostu gospodarki i rozwój branż pokrewnych. Studium dobrych praktyk
 • Bilans programu „Go Africa” po roku działalności. Rola dyplomacji i administracji we wsparciu ekspansji europejskich firm w Afryce
 • Bezpieczeństwo biznesu w Afryce. Rodzaje ryzyka i czynniki minimalizujące. Wiedza o rynku
 • Edukacja i kadry – wyzwanie dla Afryki. Jak europejski biznes może wpłynąć na jakość afrykańskiego rynku pracy?

Budynek Altus

 • 14.30-16.30
 • II Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna

PANEL III

 • Środkowoeuropejskie i polskie inwestycje – przykłady strategii biznesowych realizowanych w Afryce
 • Inwestuj i stwórz rynek. Wpływ wybranych inwestycji na pobudzenie popytu wewnętrznego, wzrostu gospodarki i rozwój branż pokrewnych. Studium dobrych praktyk
 • Bilans programu „Go Africa” po roku działalności. Rola dyplomacji i administracji we wsparciu ekspansji europejskich firm w Afryce
 • Bezpieczeństwo biznesu w Afryce. Rodzaje ryzyka i czynniki minimalizujące. Wiedza o rynku
 • Edukacja i kadry – wyzwanie dla Afryki. Jak europejski biznes może wpłynąć na jakość afrykańskiego rynku pracy?

Budynek Altus

 • 09.30-11.30
 • 25 lat inwestycji zagranicznych w Polsce. Bilans i perspektywyBilans ćwierćwiecza inwestycji zagranicznych w Polsce
 • Jak to się zaczęło? Pierwsze duże prywatyzacje i pierwsi inwestorzy
 • Wspólne doświadczenia krajów Europy Centralnej w przyciąganiu inwestycji zagranicznych 
 • Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej – wczoraj, dziś, jutro

Budynek Altus

 • 12.00-14.00
 • Wpływ inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę
 • Inwestycje a PKB. Motor wzrostu?
 • Inwestycje o charakterze prorozwojowym i kreatywnym. „Import” know-how
 • BIZ i sytuacja w zatrudnieniu. Oferta wykwalifikowanej siły roboczej
 • Rozwój sieci powiązań kooperacyjnych. Relacje z poddostawcami. Kwestia „polonizacji” produktów
 • SSE w strukturze polskiej gospodarki i w procesie jej przeobrażeń

Budynek Altus

 • 14.30-16.30
 • Inwestycje zagraniczne w Polsce – perspektywa najbliższego dziesięciolecia
 • Nowe trendy w inwestycjach zagranicznych w Polsce i w Europie
 • Badania i rozwój. Rola zaplecza naukowego we współpracy z biznesem
 • Inwestycje w branżach związanych z wysoko zaawansowanymi technologiami (ICT, przemysł lotniczy)
 • Sektor usług a inwestycje. Polska liderem w usługach dla biznesu 

Budynek Altus

 • 09.30-11.30
 • Innowacyjność, badania i rozwój
 • Fundusze nowej perspektywy UE jako źródło finansowania projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych
 • Obszary „podatne na innowacje”. W co warto inwestować? Segment ICT, inteligentna energetyka, farmacja i biotechnologia, przemysł lotniczy, nowe materiały i nanotechnologie
 • Administracja wspiera innowacyjność – skuteczność narzędzi, wpływ na wolny rynek
 • Współpraca biznesu z nauką. Sprzeczności i dobre praktyki ich pokonywania

Budynek Altus

 • 12.00-14.00
 • Upstream – segment poszukiwawczo-wydobywczy dziś i jutro
 • Rentowność i perspektywy rozwoju upstreamu. Nowi gracze na globalnym rynku
 • Koszty, ryzyka i know-how w segmencie wydobycia paliw. Złożoność organizacyjna, technologiczna i finansowa projektów poszukiwawczych i wydobywczych
 • Dostęp do zasobów. Obszary i bariery ekspansji terytorialnej
 • Nowe technologie wydobycia – zasoby niekonwencjonalne

Budynek Altus

 • 14.30-16.30
 • Rynek gazu
 • Jak amerykańska rewolucja łupkowa może wpłynąć na rynek gazu – światowy, europejski, polski?
 • Polski rynek i branża gazowa wobec zmian na rynku europejskim. Liberalizacja, infrastruktura, zależności i bezpieczeństwo
 • Polityka państwa na rynku gazu. Narodowy champion czy zliberalizowany rynek?
 • Polityka taryfowa URE. Dokąd zmierzamy? Co chcemy osiągnąć?
 • Obligo giełdowe – krok w kierunku liberalizacji czy prawo, które nie może działać?
 • Docelowy model polskiego rynku gazu – perspektywa 20-lecia. Jaka jest wizja administracji?

Budynek Altus

 • 09.30-11.30
 • Porty lotnicze i rynek lotniczy w Polsce
 • Szanse i ryzyka związane z rozwojem infrastruktury lotniskowej
 • Lotnicze przewozy pasażerskie – dynamika i prognozy
 • Linie lotnicze i gospodarze portów – standardy i praktyka wzajemnych relacji
 • Czynniki decydujące o rozwoju ruchu przylotowego i wylotowego z regionu
 • Determinanty decyzji przewoźnika w zakresie uruchomienia połączenia lotniczego
 • Jak rozwijać i promować atrakcje i atuty regionu przyciągające ruch lotniczy – biznesowy i turystyczny?
 • Czekając na inwestora... Finansowanie inwestycji w portach lotniczych
 • Infrastruktura okołolotniskowa. Port lotniczy na rynku nieruchomości komercyjnych

Budynek Altus

 • 12.00-14.00
 • Transport. Rynek cargo – perspektywy i wyzwania
 • Rynek kolejowy – konsolidacja, ekspansja zagraniczna?
 • Strategiczne cele polityki transportowej UE – horyzont 2030. Udział kolei i transportu rzecznego i morskiego
 • Kolej w konkurencji międzygałęziowej i w polityce transportowej państwa. Uprzywilejowanie i dyskryminacja?
 • Zmiany na polskim rynku cargo. Konkurencja i ambicje europejskie
 • Przewozy intermodalne – segment dynamicznego wzrostu

Budynek Altus

 • 14.30-16.00
 • Logistyka w Europie
 • Perspektywy rozwoju transeuropejskiej sieci korytarzy transportowych i ich wpływ na branżę logistyczną
 • Niezbędne warunki dla dalszego wzrostu inwestycji logistycznych
 • Znaczenie centrów dystrybucyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej w globalnym rozwoju sektora logistycznego
 • Czego oczekują najwięksi klienci usług logistycznych?
 • Atrakcyjne lokalizacje dla deweloperów powierzchni magazynowych i logistycznych
 • Rola i funkcje portów morskich w polskiej gospodarce
 • Polski potencjał infrastruktury portowej – jego rozwój i wykorzystanie. Główni operatorzy – ich dokonania i strategiczne plany
 • Bałtyckie porty w europejskich korytarzach transportowych?
 • Porty lotnicze na rynku cargo
 • Struktura i tendencje rozwojowe w krajowym transporcie. Rola transportu samochodowego

Budynek Altus

 • 16.15-17.30
 • Logistyka. Korytarze transportowe
 • Korytarze transportowe jako element polityki transportowej UE
 • Bałtyk-Adriatyk – koncepcja korytarza, znaczenie, docelowe funkcje i możliwości realizacyjne
 • Pozycja Polski jako hubu transportowego dla Europy środkowo-wschodniej
 • Biznes, samorząd regionalny, administracja rządowa – ramy współpracy. Koordynacja działań na poziomie europejskim 
 • Potrzeby inwestycyjne – projekty kolejowe, węzły multimodalne, porty morskie
 • Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 jako potencjalne źródło finansowania projektów korytarza Bałtyk-Adriatyk

Budynek Altus

 • 09.30-11.30
 • Forum współpracy gospodarczej Pakistan-Europa CentralnaRamy współpracy gospodarczej
 • Potencjał współpracy gospodarczej między Pakistanem a Europą Centralną
 • Pakistan: wrota do Azji Środkowej i Południowej
 • Polska wizja współpracy z Azją Środkową i Południową
 • Rola przedsiębiorstw międzynarodowych w rozwoju sektora prywatnego w Pakistanie

Budynek Altus

 • 12.00-14.00
 • Forum współpracy gospodarczej Pakistan-Europa CentralnaPotencjał współpracy handlowej między Pakistanem a Europą Centralną
 • Priorytety polityki handlowej Pakistanu
 • Pakistan jako istotna platforma produkcyjna w dobie internacjonalizacji wymiany handlowej między UE a rynkami azjatyckimi
 • Szanse dla przedsiębiorstw z Europy Centralnej
 • Wymiana handlowa między Pakistanem a Polską: perspektywy i wyzwania
 • Współpraca handlowa z Pakistanem w sektorach innych niż tradycyjne

Budynek Altus

 • 14.30-16.00
 • Forum współpracy gospodarczej Pakistan-Europa CentralnaMożliwości inwestycyjne i ramy prawne obowiązujące w Pakistanie
 • Inwestycje i ramy prawne obowiązujące w Pakistanie z punktu widzenia przemysłu
 • Środowisko pracy w Pakistanie z perspektywy przedsiębiorstw zagranicznych
 • Poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu w Pakistanie: szanse i wyzwania
 • Priorytety inwestycyjne Polski w Azji Środkowej i Południowej
 • Inwestycje w sektorze energetycznym Pakistanu

Budynek Altus

 • 16.15-17.30
 • Nowe projekty wydobywcze w Polsce

·       Nowe inwestycje w poszukiwania i wydobycie surowców oraz ich wpływ na PKB
·       Warunki inwestowania w sektorze wydobywczym
·       Uwarunkowania prawne i podatkowe projektów poszukiwawczych i wydobywczych
·       Inwestorzy krajowi i zagraniczni na polskim rynku (górnictwo węgla, metali kolorowych, konwencjonalnych i niekonwencjonalnych węglowodorów)

 • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.