Zakres tematyczny VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

 • 10.00-11.45
 • Sesja inauguracyjna

10.00-10.10           

Otwarcie, powitanie gości

 

10.10-10.30

Wystąpienia otwierające

 

10.30-11.45

Europejska i globalna współpraca gospodarcza. W 10 lat po rozszerzeniu UE

 • Największe rozszerzenie UE – po latach. Bilans dekady
 • Dokonania, znaczenie i potencjał krajów Europy Centralnej
 • Unia i kraje członkowskie wobec kryzysu wschodnioeuropejskiego
 • Europa w świecie i w światowej gospodarce. Ambicje, atuty, realia
 • Spojrzenie z zewnątrz – wizerunek Europy w Afryce i Azji
 • Afryka, Azja, Europa – kierunki, tempo i perspektywy rozwoju
 • Wzajemne oczekiwania i modele współpracy
 • Inwestycje i ekspansja gospodarcza w świecie – obiecujące regiony, rynki i branże

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

 • 12.30-14.00
 • Unia Europejska – USA. Partnerzy czy rywale?

12.30-13.00           

Unia Europejska – USA. Założenia i perspektywy negocjacji w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w zakresie Handlu i Inwestycji (TTIP)

 

13.00-14.00           

Unia Europejska – USA. Partnerzy czy rywale?

 • Największa strefa na świecie. Założenia i perspektywy negocjacji w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w zakresie Handlu i Inwestycji (TTIP)
 • Co nas różni? Kluczowe sprzeczności, obszary konfliktu. Gotowość do kompromisu?
 • Skala, charakter i dysproporcje w wymianie handlowej i wzajemnych inwestycjach
 • Kto bardziej skorzysta? Problematyczna realizacja scenariusza „dwóch zwycięzców”
 • TTIP sposobem na spowolnienie gospodarcze w Europie?
 • Sojusz, który odmieni świat. Projekcja nowego globalnego układu sił
 • Porozumienie transatlantyckie jako model międzynarodowej integracji gospodarczej
 • Geopolityka i gospodarka. Nowy globalny układ sił jako czynnik bezpieczeństwa surowcowo-energetycznego i politycznego 

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

 • 14.30-16.15
 • Migracje we współczesnej Europie - pułapka czy szansa?
 • Skala, przyczyny i główne kierunki migracji w Europie – perspektywa ostatniego dziesięciolecia. Prognozy
 • Migracje w ramach UE – czy na pewno swobodny przepływ pracowników?
 • Ucieczka biznesu? Przenoszenie działalności gospodarczej do krajów o korzystniejszych warunkach dla przedsiębiorczości
 • Kraje UE-15 wobec fali imigracyjnej. Polityka społeczna, problemy asymilacji, finanse publiczne
 • Przedsiębiorczy, nieobecni... Struktura społeczna emigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej
 • Odczuwalne oraz przyszłe konsekwencje migracji dla rynków pracy państw Europy Środkowo-Wschodniej. Kto i jak korzysta na migracjach?
 • Drenaż najbardziej produktywnych i konkurencyjnych zasobów ludzkich? Czy Europie Centralnej grozi cywilizacyjna i demograficzna degradacja? 

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

 • 16.45-18.30
 • Przemysł w Europie. Reindustrializacja – od wizji po strategięEnergia w Europie, energia na świecie

Przemysł w Europie. Reindustrializacja – od wizji po strategię

 • Znaczenie przemysłu w unijnej gospodarce, na rynku pracy, w eksporcie
 • Dostępne i pożądane narzędzia regulacyjne polityki proprzemysłowej w UE
 • Rola energetyki w rozwoju przemysłu. Ceny energii a konkurencyjność produkcji
 • Dostęp do surowców jako kluczowy element strategii przemysłowej

 

Energia w Europie, energia na świecie

 • Światowa rewolucja energetyczna – gaz i ropa ze źródeł niekonwencjonalnych, przeobrażenia na rynku gazu, rola węgla, ropy i źródeł odnawialnych
 • Potrzeba nowego otwarcia w polityce energetycznej UE. Rewizja polityki ochrony klimatu?
 • Cele unijnej polityki środowiskowej wobec zróżnicowania polityk energetycznych krajów członkowskich. Konflikt i kompromis
 • Energia przyszłości dla Europy. Spór o docelowy mix źródeł energii w UE
 • Wspólny europejski rynek energii

Hotel Angelo

 • 09.30-11.30
 • Ogólnopolskie Spotkanie Menedżerów Ochrony Zdrowia. Finałowe spotkanie cyklu regionalnych debatGłówne problemy i strategia polityki zdrowotnej w wybranych województwach
 • Struktura placówek, oddziałów, łóżek szpitalnych – możliwości koordynacji działań różnych organów założycielskich i podmiotów ochrony zdrowia na poziomie regionu
 • Sytuacja finansowa placówek lecznictwa stacjonarnego – przychody, zobowiązania, procesy restrukturyzacyjne
 • Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia – leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • Przykłady przekształceń jednostek ochrony zdrowia i plany dotyczące zmiany formy prawnej funkcjonowania szpitali 

Hotel Angelo

 • 12.00-14.00
 • Ogólnopolskie Spotkanie Menedżerów Ochrony Zdrowia. Finałowe spotkanie cyklu regionalnych debatGospodarka lekami w szpitalu
 • Segment szpitalny na rynku farmaceutycznym – stan obecny, trendy i prognozy
 • Udział leków w budżecie podmiotu leczniczego; możliwości grupowych zakupów produktów leczniczych przez szpitale
 • Zarządzanie gospodarką lekową w szpitalu, m.in. z zastosowaniem rozwiązań informatycznych
 • Leki biologiczne biopodobne alternatywą wobec leków biologicznych innowacyjnych:
  • skala oszczędności wynikających ze stosowania leków biopodobnych
  • bezpieczeństwo stosowania leków biologicznych

Hotel Angelo

 • 14.30-16.30
 • Ogólnopolskie Spotkanie Menedżerów Ochrony Zdrowia. Finałowe spotkanie cyklu regionalnych debatInwestycje i źródła ich finansowania w placówkach medycznych
 • Zakupy aparatury i wyposażenia placówek medycznych w kontekście przepisów prawa zamówień publicznych; kryteria oceny ofert a potrzeby oraz możliwości finansowe szpitala
 • Potencjalne konsekwencje wprowadzenia wyższej stawki podatkowej na wyroby medyczne
 • Zakres najważniejszych inwestycji w modernizację i wyposażenie obiektów ochrony zdrowia w województwie; omówienie wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Wyzwania finansowe, organizacyjne i prawne związane z niezbędnymi wdrożeniami w zakresie technologii informacyjnych w jednostkach ochrony zdrowia; stan przygotowań do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej
 • Przykłady pozyskiwania środków na inwestycje w podmiotach leczniczych 
 • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.